PDA

Zobacz pełną wersję : pomoc przy pisaniu programówkyciu
22-05-07, 11:20
:poklony: witam mam taki problem,mianowicie mam do napisania 5 programów a oto ich tre¶ć:
1)napisz program obliczaj±cy potegę liczby o rzeczywistej podstawie i wykladniku z przedziału[2..7].program ma drukować na ekranie liczbę x.
zacz±łem co¶ robić

Program Potega;
Uses Crt;
Var
Wynik : LongInt;
podstawa,I, Wykladnik : Byte;
Begin
ClrScr;
WriteLn('Ten program oblicza potege liczby .');
WriteLn;
writeln('podaj podstawe potegi x= ');
readln(podstawa);
Write('Podaj wykladnik potegi n = ');
ReadLn(Wykladnik);
Wynik:=1;
For I:=1 To Wykladnik Do Wynik:=Wynik*podstawa;
WriteLn(podstawa,'^',Wykladnik, ' = ', Wynik);
WriteLn;
WriteLn('Naci¶nij klawisz ENTER...');
ReadLn;
End.
niewiem czy to wystarczy,ponieważ to jest na wszystkie liczby do 255

2)Napisz program wczytuj±cy do tablicy jednowymiarowej z klawiatury n liczb i wydrukuj±cy na ekranie najmniejsz± spo¶ród nich(mich).
-ile liczb najmniejszych było w tablicy?zliczyć liczbę wyst±pień warto¶ci min).
-największego elementu(max)
-najmniejszego elementu(min)
-zliczyc liczbę wyst±pień elementu max.

wyygl±da to jako¶ tak w moim wykonaniu
{zadanie2}
program tablica2;
uses crt;
var
tablica:array[1..30]of integer;
i:integer;
max,min,suma:integer;

begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 30 do
begin
tablica[i]:=random(100);
writeln('element tabicy',i,'ma wartosc',tablica[i]);
suma:=suma+tablica[i];
if tablica[i]>max then
begin
max:=tablica[i];
end;
min:=0;
if min<tablica[i] then
begin
min:=tablica[i];
end;

end;
writeln('suma elementow tablicy wynosi',suma);
writeln('max element tablicy',max);
writeln('min wynosi',min);
readln;
end.

3)
Napisz program wczytuj±cy z klawiatury do tablicy jednowymiarowej n liczb całkowitych.liczbę nalezy pobrać z klawiatury.je¶li warto¶ć n podana prze użytkownika jest liczb± z zakresu 1 do 30 ,wówczas program ma wczytać podan± ilo¶ć liczb całkowitych,a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.je¶li natomiast podana warto¶ć n jest liczb± spoza przedziału[1..30],wówczas program kończy pracę drukuj±c stosowny komunikat.w zadaniu należy wykorzystac 30 elementow± tablicę liczb całkowitych.

{zadanie 3}
program tablice;
uses crt;
var
tablica:array[1..30]of integer;
i:integer;

begin
clrscr;
writeln('podaj i');
readln (i);
randomize;
for i:=1 to 30 do
begin
tablica[i]:=random(100);
writeln('Element tablicy',i,'ma wartosc',tablica[i]);
end;
readln;
end.
na tym się zatrzymałem

4)napisz program wypełniaj±cy tablicę jednowymiarow± n liczbami t[0]...t[n-1] warto¶ciami:od 7 do n+6

5)napisz program który ma drukować na ekranie wszystkie trójki liczb pitagorejskich z zakresu od 1 do 10.

tych ostatnich niezacz±łem
za wszelk± pomoc z góry dziękuje

Alpha
26-05-07, 23:55
zacząłem coś robić

Ok, ale zacząłeś od ściągania dowolnych przykładów z sieci?
ZresztÄ… niewaĹĽne.

wykladniku z przedziału[2..7]
niewiem czy to wystarczy,poniewaĹĽ to jest na wszystkie liczby do 255

Słusznie. Właściwie mógłbyś sprawdzać czy wczytana liczba jest z tego przedziału, a jak nie, to np. prosić ponownie albo kończyć program.


Napisz program wczytujący do tablicy jednowymiarowej z klawiatury n liczb i wydrukujący na ekranie najmniejszą spośród nich(mich).
-ile liczb najmniejszych było w tablicy?zliczyć liczbę wystąpień wartości min).
-największego elementu(max)
-najmniejszego elementu(min)
-zliczyc liczbę wystąpień elementu max.
wyyglÄ…da to jakoĹ› tak w moim wykonaniu

Wykonanie średnie: Faktem jest, że w ogóle nie zrobiłeś podkreślonych przeze mnie elementów, więc jak możesz prezentować to jako gotowe...?
Jeśli natomiast ściągnąłeś coś, czego nie rozumiesz, to dowiedz się j.w. i napraw/dodaj.
Podpowiadam, że możesz dla elementu=max zwiększać licznik wystąpień tego max, a dla nowego max - ustawiać go na 1. Wtedy nie będzie potrzebny drugi przebieg.
Przydałyby się spacje pomiędzy napisami.


Napisz program wczytujący z klawiatury do tablicy jednowymiarowej n liczb całkowitych.liczbę nalezy pobrać z klawiatury.jeśli wartość n podana prze użytkownika jest liczbą z zakresu 1 do 30 ,wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych,a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.jeśli natomiast podana wartość n jest liczbą spoza przedziału[1..30],wówczas program kończy pracę drukując stosowny komunikat.w zadaniu należy wykorzystac 30 elementową tablicę liczb całkowitych.

To samo tylko gorzej. Wczytujesz wartość i i natychmiast ją niszczysz.
Nie ma warunku czy i>30
Skąd autor wziął pomysł wypełniania tablicy losowymi wartościami, skoro należy czytać ją z klawiatury?....

na tym się zatrzymałem


4)napisz program wypełniający tablicę jednowymiarową n liczbami t[0]...t[n-1] wartościami:od 7 do n+6
Jedna linia: mianowicie pętla for, jak zawsze przy przetwarzaniu tablic.


5)napisz program który ma drukować na ekranie wszystkie trójki liczb pitagorejskich z zakresu od 1 do 10.
Najpierw przypomnij sobie i nam, co to za trójki. Czyżby te, które mogą być długościami boków trójkąta prostokątnego? Sprawdź...


tych ostatnich niezaczÄ…Ĺ‚em
No to walcz dalej, ale już porządnie. Niech twoje rozwiązanie robi to, co jest napisane, a nie coś zupełnie innego :-)