PDA

Zobacz pełną wersję : Otrzymany majątek spółki jawnej w związku z jej rozwiązaniem nie podlega PITRedakcja
11-02-14, 10:47
Otrzymanie przez wspólnika środków pieniężnych czy składników majątkowych w związku z likwidacją spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, jest dla niego neutralne podatkowo i na tym etapie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (tj. w spółkach jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej), ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. U każdego wspólnika przychód określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału), trzeba także połączyć zyski ze spółki z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Przychodu wspólnika spółki niebędącej osobą prawną nie będą natomiast stanowiły środki pieniężne czy też inne składniki majątku spółki otrzymane w przypadku jej rozwiązania.

Nie zawsze potrzebna likwidacja

Warto pamiętać, że zakończenie działalności spółki nie przybiera jedynie formy likwidacji – zakończenie może się odbyć bez jej przeprowadzenia, np. w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej. Np. w przypadku spółki jawnej w sytuacji rozwiązania spółki spowodowanej przyczynami przewidzianymi w umowie spółki, jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników, ogłoszeniem upadłości spółki lub wspólnika, śmiercią wspólnika, wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela spółki oraz prawomocnym orzeczenie sądu likwidacja nie będzie konieczna, jeśli wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Różnice te nie powinny mieć jednak wpływu na konsekwencje podatkowe na gruncie podatku dochodowego, na co konsekwentnie wskazuje fiskus (m. in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2012 r., nr IPTPB1/415-233/12-4/MD, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 r., nr ILPB1/415-826/12-2/AG).

Spółka jawna to działalność przedsiębiorców – przy zakończeniu jej działalności jej wspólnicy nie zapłacą PIT-u

Otrzymanie w wyniku zakończenia działalności spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie składników majątku nie będzie skutkować powstaniem po stronie jej wspólnika przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT. Przepisy przewidują wyłączenie z opodatkowania zarówno kwot (pieniędzy) jak i wartości (składników majątkowych) otrzymanych przez wspólników spółki osobowej w związku z zakończeniem jej bytu prawnego. Na co wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17.01.2014 r. o sygn. IPTPB2/415-629/13-7/KR, przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w niej. Fiskus podkreśla, że neutralność środków pieniężnych wypłacanych wspólnikom z tytułu likwidacji spółki osobowej – jako uzyskanych przez spółkę w okresie jej funkcjonowania – wynika z faktu wcześniejszego uwzględnienia wartości tych środków pieniężnych dla potrzeb rozliczeń podatkowych jej wspólników będących podatnikami podatków dochodowych.


źródło: informacja prasowa