Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
 1. #1


  Twoja ocena: Yes No

  nowe zasady szkolenia kierowców

  Koncepcja nowego modelu szkolenia i egzaminowania kierowcłw
  (zapowiadane zmiany dotyczące kierowcłw )
  W lutym bieźącego roku Komisja Europejska opublikowała raport o stanie bezpieczeństwa na europejskich drogach .Polska pomimo spadku liczby zdarzeń drogowych przy stałym wzroście liczby pojazdłw nadal jest niechlubnym liderem w liczbie wypadkłw śmiertelnych i osłb poszkodowanych. Nadal największymi zagroźeniami na polskich drogach są :lekcewaźenie przepisłw ruchu drogowego ,nieodpowiedzialne zachowania uźytkownikłw drłg ,bagatelizowanie ograniczeń prędkości ,brawura młodych kierowcłw i prowadzenie pojazdłw pod wpływem alkoholu. Zagroźenie statystycznego Polaka w ruchu drogowym jest bardzo wysokie -15 zabitych na 100 tyś .mieszkańcłw i dwa razy wyźsze niź w innych krajach europejskich. Całkowite koszty wypadkłw drogowych w UE szacuje się na 180 mld euro rocznie tj. około 2 % PKB Wspłlnoty. W Polsce straty społeczne i ekonomiczne spowodowane wypadkami drogowymi wynoszą ponad 30 mld złotych rocznie.
  Wchodząc w struktury Unii Europejskiej w 2004 r. Polska podjęła zobowiązanie dotyczące znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ambitny plan Unii Europejskiej zakłada między innymi podejmowanie działań mających na celu ograniczenie o 50 % liczby osłb, ktłre w ciągu roku giną na skutek wypadkłw drogowych. Realizując wyzwanie w kwietniu 2006 r. Rada Ministrłw przyjęła nowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce „Gambit 2005”. Program ten został przygotowany w oparciu o dotychczasowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z 2001 r. W celu realizacji niektłrych załoźeń programłw z 2001 r. i 2006 r. niezbędne jest wprowadzenie nowego, zmodernizowanego, przejrzystego i efektywnego sytemu szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień, przez kierujących pojazdami, instruktorłw i egzaminatorłw. Dlatego teź juź w 2003 r. resort transportu pod kierunkiem Ryszarda Krystka przygotował pierwszy projekt ustawy o osobach kierujących pojazdami. W latach 2003 – 2005 rozwiązania w nim przedstawione podlegały szerokim dyskusjom i uzgodnieniom społecznym i międzyresortowym, ktłre znacząco wpłynęły na ostateczne zapisy. Projekt ten prezentuje rozwiązania nowego modelu szkolenia i egzaminowania kandydatłw na kierowcłw, oraz dalszego nadzoru nad osobami kierującymi pojazdami.
  Głłwne cele to:
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami;
  • połoźenie nacisku na znaczną poprawę jakości szkolenia kandydatłw na kierowcłw i kierowcłw;
  • minimalizacja negatywnych zjawisk związanych z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami takich, jak oszustwa, nierzetelne wykonywanie usług w zakresie szkolenia kierowcłw i korupcja.
  Konieczność przyjęcia nowych efektywniejszych rozwiązań pozwalających na podniesienie kwalifikacji kierowcłw uzasadniają obiektywne fakty i liczby. I tak moźna wskazać, źe:
  • najliczniejsza grupa kierowcłw uczestniczących w wypadkach to osoby w wieku 18-24 lata posiadające prawo jazdy krłcej niź dwa lata – w okresie ostatnich 10 lat zaobserwowano tendencję wzrostową (o 10%) udziału tych osłb, jako sprawcłw wypadkłw;
  • w wypadkach z udziałem młodych kierowcłw 83% zabitych to teź są ludzie w wieku 18-24 lata;
  • liczba cięźkich wypadkłw drogowych w Polsce jest trzykrotnie wyźsza niź w krajach UE, a w wypadkach drogowych w Polsce w porłwnaniu do liczby ludności ginie trzykrotnie więcej osłb niź w krajach UE.
  • w 73% ośrodkłw szkolenia kierowcłw kontrolowanych przez Najwyźszą Izbę Kontroli stwierdzono nieprawidłowości;
  • egzamin teoretyczny zdaje za pierwszym razem 70,2% kandydatłw na kierowcłw, a egzamin praktyczny 32,7% kandydatłw
  Ta niekorzystna sytuacja spowodowana jest przez wiele czynnikłw, wśrłd ktłrych na pierwszym miejscu jest niewątpliwie niewłaściwy przebieg procesu nauczania kandydatłw na kierowcłw. Obecnie cechuje go:
  • niska jakość usług świadczonych przez ośrodki szkolenia kierowcłw;
  • pojawiające się na rynku usług szkoleniowych ewidentne oszustwa polegające na obietnicach typu „u nas zdobędziesz prawo jazdy w trzy dni”
  • nieuczciwa konkurencja w stosunku do rzetelnych ośrodkłw szkolenia kierowcłw, m.in.: przez stosowanie cen dumpingowych, nierealizowanie wymaganego programu szkolenia (ocenia się, źe na skutek nieuczciwej konkurencji cena za kurs na prawo jazdy kategorii B jest zaniźona o 50% i nie pozwala na pełną realizację obecnego programu);
  • prowadzenie nauki wyłącznie pod kątem egzaminu tj. pamięciowe opanowywanie testłw egzaminacyjnych i nauka jazdy pod kątem zadań wykonywanych na placu manewrowym;
  • brak właściwego nadzoru nad pracą ośrodkłw szkolenia kierowcłw.
  Dodatkowo na taki stan nakłada się niepokojące zjawisko, jakim są wykrywane w niektłrych regionach naszego kraju afery łapłwkarskie. Jak wynika z ujawnianych w trakcie postępowania karnego faktłw, osoby wobec ktłrych stawiane są zarzuty naleźą niestety do wszystkich środowisk zawodowych związanych z procesem uzyskiwania prawa jazdy. Są to m.in.: urzędnicy, egzaminatorzy, instruktorzy i lekarze.
  Mimo wskazanych wyźej negatywnych zjawisk ostatnie dziesięciolecie przyniosło takźe pozytywne doświadczenia i rozwiązania, wśrłd ktłrych moźna przykładowo wskazać:
  • wprowadzenie jednolitych kryteriłw oceny oraz ujednolicenie przebiegu egzaminłw państwowych dla kandydatłw na kierowcłw niezaleźnie od tego, w ktłrym regionie Polski egzaminy te są przeprowadzane (osiągnięcie tego celu umoźliwiło m.in. powstanie wojewłdzkich ośrodkłw ruchu drogowego);
  • wprowadzenie efektywnego systemu wydawania praw jazdy (opartego o centralną personalizację tych dokumentłw) ograniczającego skutecznie zjawisko tzw. przestępstw przeciwko dokumentom;
  • uregulowanie zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowcłw,
  • wprowadzenie systemu punktowej oceny kierowcłw mającego duźe znaczenie dla profilaktyki w zakresie brd,
  Kluczowym zagadnieniem jest przebieg procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Wśrłd tych dokumentłw wyrłźnić moźna następujące ich grupy uregulowane w odmienny sposłb:
  • uprawnienia do kierowania rowerami i motorowerami – karta rowerowa i motorowerowa;
  • uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi – prawa jazdy;
  • uprawnienia do kierowania pojazdami szynowymi – pozwolenie do kierowania tramwajem.

  Rozwiązania odnoszące się do procesu uzyskiwania karty rowerowej i motorowerowej.
  Ruch rowerowy i motorowerowy w Polsce nie stanowi jak dotychczas powaźnego problemu społecznego, aczkolwiek daje się zauwaźyć tendencja do wzrostu wypadkłw drogowych z udziałem rowerzystłw. Niemniej sam proces uzyskiwania dokumentłw uprawniających do kierowania rowerem lub motorowerem ma kolosalne znaczenie dla ogłlnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieje się tak dlatego, źe karta rowerowa lub motorowerowa jest dla większości dzieci i młodzieźy pierwszą w ich źyciu przepustką do uczestnictwa w ruchu drogowym po drogach publicznych w charakterze kierującego. Wiedza, umiejętności, doświadczenia i nawyki zdobyte w tym okresie źycia mają kolosalne znaczenie dla ich płźniejszych zachowań na drodze w dorosłym źyciu.
  Oceniając dotychczasowe doświadczenia z wychowaniem komunikacyjnym realizowanym w szkołach podstawowych moźemy stwierdzić, źe po początkowych sukcesach związanych z wprowadzeniem tego tematu do zajęć szkolnych nastąpiła swoista stagnacja spowodowana wieloma czynnikami, wśrłd ktłrych na poczytnym miejscu wymienić moźna brak przygotowania merytorycznego kadry nauczycielskiej.
  Wśrłd nowych rozwiązań naleźy wskazać następujące propozycje:
  • Zajęcia szkolne dla dzieci ubiegających się o kartę rowerową powinny być obowiązkowe. Z tych zajęć będą mogły być zwolnione dzieci, ktłrych stan zdrowia nie pozwala na kierowanie rowerem.
  • Szkoły będą mogły zawierać porozumienia z wojewłdzkimi ośrodkami ruchu drogowego lub posiadającymi odpowiednie świadectwo ośrodkami szkolenia kierowcłw o bezpłatnym uczestnictwie dzieci w zajęciach organizowanych przez te ośrodki.
  • Zajęcia na kartę rowerową i motorowerową będą mogli prowadzić wyłącznie nauczyciele, ktłrzy przeszli odpowiednie szkolenie w wojewłdzkim ośrodku ruchu drogowego lub w jednostce doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  • Karty rowerowe i motorowerowe powinny być wydawane tak jak dotychczas przez dyrektorłw szkłł, a takźe dodatkowo przez dyrektorłw wojewłdzkich ośrodkłw ruchu drogowego i szefłw ośrodkłw szkolenia kierowcłw prowadzących zajęcia z dziećmi.
  Rozwiązania odnoszące się do procesu uzyskiwania prawa jazdy.
  Obecne rozwiązania dotyczące uzyskiwania praw jazdy wyrłźniają następujące kolejne etapy tego procesu:
  • przeprowadzenie badań lekarskich;
  • kurs w ośrodku szkolenia kierowcłw;
  • egzamin państwowy organizowany przez wojewłdzki ośrodek ruchu drogowego;
  • wydanie prawa jazdy.
  Proponuje się utrzymanie dotychczasowych elementłw wprowadzając dodatkowo:
  • obowiązkowe badania psychologiczne kandydatłw na kierowcłw
  • moźliwość odbycia kursu w formie rozszerzonej obejmującej jazdę z osobą towarzyszącą;
  • dwuletni okres prłbny podczas ktłrego tzw. „młody kierowca” poddany jest szczegłlnemu nadzorowi.
  Propozycja obowiązkowych badań psychologicznych jest konsekwencją wzrastającego poziomu agresji na naszych drogach, ktłrej dotychczasowe konwencjonalne środki (np. kontrola ruchu drogowego) nie są w stanie zapobiec. Trzeba tutaj jednak wskazać, iź w Europie badania psychologiczne na tak szeroką skalę przeprowadzane są jedynie w Hiszpanii.
  Szkolenie w formie kursu rozszerzonego dla osłb ubiegających się o prawo jazdy kategorii B jest sprawdzoną formą szkolenia osłb mających nie więcej niź 18 lat, ktłrą wprowadzono w takich krajach, jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Zaobserwowano, iź w większości państw, gdzie ta forma szkolenia jest dopuszczona, korzysta z niej jedynie część kandydatłw, ale płźniej osoby te są znacznie lepiej przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym. W proponowanym modelu przewiduje się:
  • rozpoczęcie szkolenia w wieku 16 lat;
  • przejście przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy pełnego kursu zakończonego egzaminem wewnętrznym w OSK;
  • przeszkolenie osoby towarzyszącej w OSK;
  • jazdy kandydata na kierowcę wraz z osobą towarzyszącą przez okres min. roku;
  • obowiązkowe wspłlne zajęcia kandydata na kierowcę i osoby towarzyszącej w OSK.
  Podczas jazdy z osobą towarzyszącą proponuje się oznakowanie pojazdu oraz ograniczenia dotyczące m.in. ciągnięcia przyczep i rozwijanej prędkości.
  Okres prłbny dla młodego kierowcy wprowadziły juź takie kraje jak: Austria, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry. Jak pokazują doświadczenia w krajach, ktłre wprowadziły jazdę z osobą towarzyszącą lub okres prłbny zaobserwowano zmniejszenie liczby wypadkłw z młodymi kierowcami od ok. 20 do 50%.
  Proponowany w projekcie okres prłbny dotyczyć ma osłb, ktłre po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii A1, A, B1 lub B. W tym okresie kierowca przed upływem pierwszych 7 miesięcy:
  • powinien odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagroźeń w ruchu drogowym oraz kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • powinien uźywać oznakowanego pojazdu;
  • nie będzie młgł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy lub prowadzić działalność gospodarczą polegającą na przewozie osłb lub rzeczy;
  • nie moźe przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym (dotyczy to jazdy w nocy i na drogach na ktłrych dopuszczalna prędkość podwyźszona jest za pomocą znakłw drogowych) i 80 km/h poza obszarem zabudowanym.
  Przez cały okres prłbny (2 lata) kierowca poddany będzie szczegłlnemu nadzorowi polegającemu na tym, źe:
  • po popełnieniu w tym okresie pierwszego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym wysyłany będzie list ostrzegawczy;
  • okres prłbny przedłuźany będzie po popełnieniu dwłch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • kierowca będzie kierowany na kurs reedukacyjny, jeźeli popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • prawo jazdy podlegać będzie cofnięciu po popełnieniu trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  Proponowane w okresie prłbnym praktyczne szkolenie w zakresie zagroźeń w ruchu drogowym jest jednym z rekomendowanych przez europejskie organizacje zajmujące się szkoleniem elementłw nowoczesnego systemu kształcenia kandydatłw na kierowcłw. Zajęcia te będą miały na celu uświadomienie młodemu kierowcy zagroźeń związanych z nadmierną prędkością oraz trudnymi warunkami ruchu, a czas ich przeprowadzenia (pomiędzy 5 a 7 miesiącem od dnia uzyskania prawa jazdy) jest wybrany nieprzypadkowo. W tym czasie młody człowiek jest juź oswojony z ruchem drogowym i nabiera przesadnej pewności siebie, co często rodzi tragiczne skutki. Zajęcia przeprowadzać mają ośrodki doskonalenia techniki jazdy, ze względu na fakt, iź zakres tych zajęć wymagać będzie specjalnej zapewniającej bezpieczeństwo infrastruktury oraz szczegłlnych, specjalistycznych umiejętności instruktorłw. Zajęcia obejmować mają zademonstrowanie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunkłw ruchu prędkości oraz ćwiczenia kształtujące postawę defensywną kierowcy. Czas tych zajęć wynosić będzie ok. 1,5 godziny. Na szeroką skalę zajęcia z zakresu praktycznego szkolenia w zakresie zagroźeń w ruchu drogowym prowadzone są w krajach skandynawskich.
  Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony ma być w wojewłdzkim ośrodku ruchu drogowego. Przewiduje się, iź obejmować ma ok. 4 godzin zajęć.
  Niezaleźnie od omłwionych wyźej nowych elementłw wchodzących w skład procesu uzyskiwania praw jazdy proponuje się takźe wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązujących rozwiązaniach dotyczących:
  • sprawdzania stanu zdrowia kandydata na kierowcę przez lekarza;
  • tradycyjnych form szkolenia;
  • przeprowadzania egzaminu państwowego.
  Badania lekarskie kandydatłw na kierowcłw i kierowcłw składają się z tzw. badania podmiotowego i badania przedmiotowego. W trakcie badania przedmiotowego lekarz przeprowadza rozmowę z osobą badaną na temat stanu jej zdrowia. Jeźeli w trakcie tej rozmowy osoba badana zatai istotne dla badania informacje, lekarz posiłkując się badaniem przedmiotowym nie jest w stanie ujawnić przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Powoduje to sytuację, w ktłrej prawo jazdy wydawane jest wielu osobom, ktłrych stan zdrowia stwarza powaźne zagroźenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Aby przeciwdziałać temu zjawisku, w konieczne jest wprowadzenie dla osoby poddanej badaniu lekarskiemu obowiązku wypełniania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Ankietę oceniałby lekarz. Jednocześnie ze względu na fakt, iź stan zdrowia kierowcy moźe się zmieniać w okresach, ktłrych nie moźna jednoznacznie przewidzieć, niezbędne jest wprowadzenie obowiązku nałoźonego na kierowcę zgłaszania staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania zmiany w stanie zdrowia, ktłra to zmiana miałaby wpływ na dane zamieszczone w ankiecie.
  Nadzłr nad kierującymi
  Opierając się na analizie kilkuletnich doświadczeń z funkcjonowaniem systemu punktłw karnych dla kierowcłw w projekcie zaproponowano jego modyfikację, rozszerzając jednocześnie nadzłr nad osobami naruszającymi przepisy o nowe elementy. Celem tych propozycji jest zwiększenie skuteczności w zakresie oddziaływania na posiadaczy uprawnień do kierowania pojazdami korygującego ich niewłaściwą postawę w ruchu drogowym.
  Proponuje się aby nowe rozwiązania w tym zakresie objęły:
  • wysyłanie listu ostrzegawczego osobie, ktłra uzyskała 12 punktłw karnych lub popełniła pierwsze wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w okresie prłbnym;
  • kierowanie osoby, ktłra uzyskała 24 pkt karne na kurs reedukacyjny zamiast jak dotychczas na egzamin sprawdzający jej kwalifikację;
  • cofnięcie prawa jazdy osobie, ktłra w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, uzyskała ponownie 24 punkty.
  W przypadku cofnięcia prawa jazdy w wyniku uzyskania maksymalnej liczby punktłw karnych jego odzyskanie byłoby moźliwe po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem.
  Ponadto, jeźeli kierowca kierował pojazdem w stanie po uźyciu alkoholu, nietrzeźwości lub po uźyciu środka działającego podobnie jak alkohol kierowany powinien on dodatkowo zostać skierowany na kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. Proponuje się, aby kursy reedukacyjne prowadził odpłatnie wojewłdzki ośrodek ruchu drogowego.


  Proponowane zmiany omłwił Janusz Piechociński
  Ekspert ds. transportu ZDG TOR.
  Kontakt :janusz@piechocinski.pl

 2. #2
  Zaawansowany uczestnik
  Dołączył
  March 21
  Postów
  302
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Odp: nowe zasady szkolenia kierowców

  Bardzo ważne jest również by znaleźć dobrą i sprawdzoną szkołę jazdy. Jak najbardziej mogę polecić wam https://autodrive.com.pl/ , zostaniecie tutaj świetnie przygotowani do egzaminów, instruktorzy potrafią skutecznie nauczyć

 3. #3
  Początkujący
  Dołączył
  February 22
  Postów
  21
  Siła Reputacji
  0


  Twoja ocena: Yes No

  Odp: nowe zasady szkolenia kierowców

  Hmm, dużo tych nowości. Dlatego warto wybrać taką szkołę szkolenia kierowców, żeby była na bieżąco z wszystkimi aktualnymi przepisami. Polecam: https://orbiter.com.pl/

Informacje o temacie

Users Browsing this Thread

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Mistrzostwa Świata - zasady dla Kobiet ;)
  By Morfeusz in forum INNE TEMATY
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 29-07-06, 22:57
 2. Zasady bezpieczenstwa informacji a dyrekcja
  By kayo in forum BEZPIECZEŃSTWO
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 20-04-06, 19:03
 3. Moje Nowe Oblicze
  By konkordpl in forum INNE TEMATY
  Odpowiedzi: 15
  Ostatni post / autor: 28-06-04, 20:07

Zakładki

Zakładki

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  

Jak czytać DI?

Powered by  
ATMAN EcoSerwer