Witam mam problem bo niewiem jak ustawic format nagrywania pliku wave automatycznie mi sie ustawia na mniejszy niz bym chcial, mozna oczywiscie zmienic format przy uruchomieniu programu na wiekszy ale potrzebne mi zeby format byl ustalony odgornie na wyzszy

zrodlo:
Kod:
unit Main;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ComCtrls, WaveIn, WaveRecorders, WaveIO, WaveOut,
 WavePlayers, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, mmSystem, WaveUtils;

type
 TMainForm = class(TForm)
  btnRecord: TBitBtn;
  btnStop: TBitBtn;
  WaveFile: TLabel;
  StockAudioPlayer: TStockAudioPlayer;
  StockAudioRecorder: TStockAudioRecorder;
  Format: TComboBox;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormatChange(Sender: TObject);
  procedure btnRecordClick(Sender: TObject);
  procedure btnStopClick(Sender: TObject);
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}


procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 pcm: TPCMFormat;
 WaveFormatEx: TWaveFormatEx;
begin
 for pcm := Succ(Low(TPCMFormat)) to High(TPCMFormat) do
 begin
  SetPCMAudioFormatS(@WaveFormatEx, pcm);
  Format.Items.Append(GetWaveAudioFormat(@WaveFormatEx));
 end;
 Format.ItemIndex := Ord(StockAudioRecorder.PCMFormat) - 1;
end;

procedure TMainForm.FormatChange(Sender: TObject);
begin
 StockAudioRecorder.PCMFormat := TPCMFormat(Format.ItemIndex + 1);
end;


procedure TMainForm.btnRecordClick(Sender: TObject);
begin
 StockAudioRecorder.RecordToFile('c:\rec.wav');
end;

procedure TMainForm.btnStopClick(Sender: TObject);
begin
 if StockAudioPlayer.Active then
  StockAudioPlayer.Active := False
 else
  StockAudioRecorder.Active := False;
end;
end.
program jest sciagniety z internetu i przerobiony jednakze nieumiem ustawic domyslnego formatu. Prosil bym o odpowiedz albo chociaz wskazowke pozdrawiam