Lepiej nie znaczy dobrze

12 lutego Ministerstwo Transportu skierowało do konsultacji
międzyresortowych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia
programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków kolejowych w latach
2007-2008.W roku poprzednim uruchomienie Funduszu Kolejowego powołanego
ustawą z dnia 16 grudnia 2005 i działającego jako wyodrębniony rachunek
bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nastąpiło faktycznie
w drugiej połowie roku.

Ustawa o Funduszu Kolejowym weszła w życie w dniu 09 lutego 2006 r. Zasady
wydatkowania środków Funduszu wynikają zgodnie z artykułem 9 ustawy z
programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu ,
zatwierdzonego przez Rade Ministrów. Ze względu na termin wejścia w życie
ustaw o Funduszu Kolejowym , fakt, iż rok 2006 był pierwszym rokiem
funkcjonowania Funduszu ,a także brak doświadczeń w wykorzystywaniu tego
rodzaju źródeł finansowania infrastruktury kolejowej ,pierwszy program
obejmował zadania ,które realizowane będą w ciągu jednego roku. Ponadto w
związku z tym ,iż szacowane w wpływy z opłaty paliwowej na rachunek
Funduszu w roku 2006 zostały pomniejszone o wpływy za miesiące styczeń
i luty ,a także nie wykorzystano żadnych żadnych innych źródeł wpływów na
rachunek Funduszu (
np. kredyty ,obligacje ) .

.Po wprowadzonych zmianach w roku 2006 ,zgodnie z Programem ,środki z
Funduszu Kolejowego wydatkowane będą w następujący sposób :
-9.861,3 tyś. zł na inwestycje w infrastrukturze
-71.947,2 tyś zł. na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej
-127.741,5 tyś . na pokrycie utraconych przez przewoźników kolejowych
przychodów latach 2002 -2003 z tytułu obowiązujących ustawowych ulg
taryfowych krajowych przewozach pasażerskich
-5.450 tyś zł .pozostawiono w rezerwie.

Prace nad uruchomieniem Programu rzeczowo-finansowego łącznie na lata 2007
i 2008 należy ocenić pozytywnie. Ministerstwo transportu planuje w roku
2007 podzielić Fundusz Kolejowy następująco :inwestycje 181,2 mln zł ( w
tym 171,2 na zadania inwestycyjne PLK,10 mln dla SKM w Trójmieście,12 mln
na remonty i utrzymanie infrastruktury,152 ,2 mln na pokrycie utraconych
przez przewoźników kolejowych przychodów w latach 2002-2003 z tytułu
obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach
pasażerskich) .Planuje się zachowanie 5,8 mln złotych w rezerwie. Taki plan
oznacza ,że w rozdysponowane będą w całości środki pochodzące z udziałów
Funduszu Kolejowego z opłaty paliwowej (szacowane w 2007 roku na 351 mln)
.Tym bardziej dziwić musi projektowana w roku 2008 kwota wydatków z FK
przy uwaga założeniu mniejszych ( brak uzasadnienia z jakich powodów
wpływów z opłaty paliwowej -325 mln zł).Do konsultacji skierowano bowiem
projekt następującego podziału środków w 2008 roku. Inwestycje 306 mln
złotych w tym 297 dla PLK i 9,1 dla SKM w Trójmieście. Rząd więc kolejny raz
nie planuje sięgnięcia do innych źródeł ,z których można zasilić FK przy
dramatycznie dużych potrzebach zakresie remontów i modernizacji .Deklaruje
się zaciągnięcie kredytu w Banku Światowym czy EBI na te cele ale rynek
kolejowy wielokrotnie już miał okazję negatywnie zweryfikować te życzenia
Resortu Transportu.
Zastanawiające jest ,ze po zeszłorocznych doświadczeniach Rząd nie
zdecydował się aby projekt rozporządzenia był dołączony do projekty ustawy
budżetowej i równolegle z postępem prac nad ustawą matką dla finansów
państwa trwały konsultacje w sprawie Programu rzeczowo finansowego dla
Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. Szybkie bowiem
udostępnienie środków z tych funduszy celowych przyśpiesza i ułatwia
administracji drogowej i kolejowej proces modernizacji infrastruktury
transportowej państwa. Jak pokazały bolesne doświadczenia drogowców braku
elastyczności rozwiązań prawnych i nie podjęcie decyzji Rządu w grudniu
2006 roku w sprawie nowelizacji Programu także w tym obszarze aktualne jest
powiedzenie kto szybko daje dwa razy daje.

WWW.piechocinski.blog.onet.pl janusz@piechocinski.pl
Janusz Piechociński ,radny Sejmiku województwa Mazowieckiego Zespoł Doradców Gospodarczych TOR